Tây Ninh: Tìm được “lối thoát” cho 1.000 lao động nghề xe lôi

Tây Ninh: Tìm được “lối thoát” cho 1.000 lao động nghề xe lôi

Tây Ninh: Tìm được “lối thoát” cho 1.000 lao động nghề xe lôi

CHAT FACEBOOK ONLINE