Từ 1.3, cấm "xe ba bánh" vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

Từ 1.3, cấm "xe ba bánh" vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

Từ 1.3, cấm "xe ba bánh" vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

CHAT FACEBOOK ONLINE